UA-159117648-1 אזרחות ישראלית, בת זוג זרה, עו"ד משרד הפנים, עו"ד הגירה אשרה להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי דור פנק, משרד עורכי דין
איך להסדיר מעמד להורה קשיש שאינו אזרח ישראל

אזרח ישראלי שיש לו הורה קשיש, בודד הגר בחו"ל לבדו (ההורה אינו זכאי שבות) רשאי להגיש בקשה להזמינו לישראל על מנת שישהה לצדו בערוב ימיו וזאת בהתאם להוראות נוהל הורה קשיש כך הורים של אזרח ישראלי (אב מעל גיל 64 ואם מעל גיל 62) אשר אינם ישראליים, המתגוררים בחו"ל לבדם (ואין להם ילדים נוספים למעט הישראלי) קיימת האפשרות להגיש בקשה למעמד בישראל, בהתקיים התנאים בנוהל הטיפול בבקשות למעמד בישראל להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי.
הגשת הבקשה תיתכן אם ההורה בישראל בעת הגשת הבקשה או אם ההורה הקשיש נמצא בחו"ל והישראלי מבקש להזמינו ארצה לצורך השתקעות.
על פי נוהל משרד הפנים, אם ההורה הקשיש שוהה בישראל מעל 6 חודשים באופן בלתי חוקי, על ההורה לצאת מישראל ורק לאחר מכן, הישראלי יגיש את הבקשה להזמינו ארצה.
למשרדנו ניסיון רב בטיפול בבקשות הורה קשיש, אפילו במקרים של שהיית ההורה הזר בישראל מעל 6 חודשים באופן בלתי חוקי.
על הישראלי להוכיח קשר עם ההורה הבודד במהלך השנים ואי הוכחת הקשר עם ההורה הקשיש, עשויה להיות בסיס לדחיית הבקשה למעמד עבור ההורה, גם אם עמד ביתר הקריטריונים (גיל והיותו בודד).
במקרים מיוחדים ויוצאי דופן כאשר ההורה אינו "בודד" ויש לו ילד נוסף במדינת מוצאו (אך אינו בקשר עם הילד הנוסף) אזי בנסיבות מסוימות ניתן להעלות את העניין למטה משרד הפנים בירושלים. 
אם בקשתכם לאשרה עבור הוריכם נדחתה, בכל נימוק, נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע עם ניסיון ארוך השנים שברשותנו. 
 
למידע נוסף ולבחינת עניינכם באופן פרטני פנו למשרדנו בטלפון 09-8901193 או בדוא"ל  Dor@immigrationlaw.co.il
איך להסדיר מעמד להורה קשיש שאינו אזרח ישראל

אזרח ישראלי שיש לו הורה קשיש, בודד הגר בחו"ל לבדו (ההורה אינו זכאי שבות) רשאי להגיש בקשה להזמינו לישראל על מנת שישהה לצדו בערוב ימיו וזאת בהתאם להוראות נוהל הורה קשיש כך הורים של אזרח ישראלי (אב מעל גיל 64 ואם מעל גיל 62) אשר אינם ישראליים, המתגוררים בחו"ל לבדם (ואין להם ילדים נוספים למעט הישראלי) קיימת האפשרות להגיש בקשה למעמד בישראל, בהתקיים התנאים בנוהל הטיפול בבקשות למעמד בישראל להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי.
הגשת הבקשה תיתכן אם ההורה בישראל בעת הגשת הבקשה או אם ההורה הקשיש נמצא בחו"ל והישראלי מבקש להזמינו ארצה לצורך השתקעות.
על פי נוהל משרד הפנים, אם ההורה הקשיש שוהה בישראל מעל 6 חודשים באופן בלתי חוקי, על ההורה לצאת מישראל ורק לאחר מכן, הישראלי יגיש את הבקשה להזמינו ארצה.
למשרדנו ניסיון רב בטיפול בבקשות הורה קשיש, אפילו במקרים של שהיית ההורה הזר בישראל מעל 6 חודשים באופן בלתי חוקי.
על הישראלי להוכיח קשר עם ההורה הבודד במהלך השנים ואי הוכחת הקשר עם ההורה הקשיש, עשויה להיות בסיס לדחיית הבקשה למעמד עבור ההורה, גם אם עמד ביתר הקריטריונים (גיל והיותו בודד).
במקרים מיוחדים ויוצאי דופן כאשר ההורה אינו "בודד" ויש לו ילד נוסף במדינת מוצאו (אך אינו בקשר עם הילד הנוסף) אזי בנסיבות מסוימות ניתן להעלות את העניין למטה משרד הפנים בירושלים. 
אם בקשתכם לאשרה עבור הוריכם נדחתה, בכל נימוק, נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע עם ניסיון ארוך השנים שברשותנו. 
 
למידע נוסף ולבחינת עניינכם באופן פרטני פנו למשרדנו בטלפון 09-8901193 או בדוא"ל  Dor@immigrationlaw.co.il