UA-159117648-1 מעצר של זר
מעצר אזרח זר השוהה שלא כדין בישראל ושחרורו ממשמורת
עו"ד לענייני משרד הפנים מטפל בכל הנוגע לענייני הגירה ואשרות וגם בטיפול במעצר ע"י רשויות ההגירה, כדי להמנע ממצבים לא נעימים כמו מעצר, מומלץ לפנות להתייעצות עם עו"ד המתמחה בייצוג זרים מול רשויות ההגירה ולקבל את המידע הרלוונטי ואפשרויות הסדרת המעמד בישראל טרם שרשויות ההגירה התחילו בהליכי אכיפה ומעצר.

זר השוהה בישראל מעבר לתקופת האשרה שהונפקה לו, מסתכן במעצר והרחקה מישראל, זר שנעצר ומוצא כנגדו צו הרחקה נכנס מייד לרשימת מסורבי הכניסה לישראל ואינו רשאי להכנס לישראל לאחר ההרחקה לכל הפחות 10 שנים לאחר שהורחק מישראל. (ניתן להוציאו מרשימת המסורבים עם טיפול משפטי מתאים והזמנה מראש)

לאחר מעצרו של הזר, מוציא ממונה ביקורת גבולות צו הרחקה לפיו יש להרחיק את הזר מישראל בהקדם וצו משמורת לפיו עד להרחקה הוא ישהה במתקן כליאה (מתקן משמורת).
ניתן להגיש בקשה לשחרורו ממשמורת כאשר הבקשה תוגש לממונה ביקורת הגבולות, במשרד הפנים וזה רשאי לאשר שחרור בערבות שתבטיח יציאת הזר מישראל בתום תקופת השחרור בערובה אך ברוב המקרים משרד הפנים מתעקש על הרחקת הזר מישראל ועל החזקתו במשמורת (מתקן כליאה גבעון משמש כמתקן כליאה לזרים ובו אגף נשים ואגף גברים) עד הרחקתו מישראל.
לאחר  72 שעות מהמעצר יובא הזר בפני דיין של בית הדין לביקורת משמורת שתפקידו לבדוק האם הזר נעצר כדין והאם ניתן לשחרורו ממשורת עד למועד הרחקתו מישראל , במרבית המקרים בית הדין מאשר את צו המשמורת והזר נשאר כלוא עד למועד ההרחקה מישראל.
משרדנו טיפל במאות מקרים של שחרור ממשמורת על ידי בית הדין לביקורת משמורת, במקרים המתאימים.

המקרים בהם יתכנו שחרורים ממשמורת:
 • עובד סיעודי שמועסק אצל מעסיק סיעודי בעל היתר העסקה אולם לא טרח להסדיר מעמדו בישראל תקופה ארוכה.
 • בן זוג של אזרח ישראלי, שהזמין תור לטיפול במשרד הפנים טרם המעצר וקיימות הוכחות לקשר הזוגי.
 • בן זוג של אזרח ישראלי, שהזניח הטיפול בהארכת אשרת השהייה של בן הזוג הזר, אם מטעמים של הזנחה, טעמים כלכליים או פרידה זמנית.
 • מבקשי מקלט שלא ניתן להרחיקם לארצם.
 • קורבנות סחר בנשים וקורבנות סחר בבני אדם.
 • זר הממתין להחלטה בעניין ערר שהוגש בעניינו.
 • זר המצוי במשמורת תקופה ארוכה ואין מועד קרוב להרחקתו מישראל.
 • זר שהינו עד או קורבן לעבירה פלילית ומעוניין לשתף פעולה עם הרשויות.
על החלטות בית הדין לביקורת משמורת ניתן להגיש ערעור מנהלי לבית המשפט המחוזי, אשר יבדוק את סבירות החלטת בית הדין לביקורת משמורת.

לעו"ד דור פנק ניסיון רב בשחרור ממשמורת של אזרחים זרים שנעצרו בשל שהייה לא חוקית בישראל.
אם נעצר לכם עובד זר או מכר שהינו אזרח זר, צרו קשר עם משרדנו ואנו נגיע אל הזר למתקן המשמורת בו הוא עצור, נבחן את פרטי המקרה ונמליץ על דרכי פעולה ונעריך את סיכויי ההצלחה.
 
אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא , סיכויי השחרור וגובה הערבות משתנים בהתאם לנסיבות העניין.

למידע נוסף ולבחינת עניינכם באופן פרטני פנו למשרדנו בטלפון 09-8901193 או בדוא"ל  Dor@immigrationlaw.co.il
מעצר אזרח זר השוהה שלא כדין בישראל ושחרורו ממשמורת
עו"ד לענייני משרד הפנים מטפל בכל הנוגע לענייני הגירה ואשרות וגם בטיפול במעצר ע"י רשויות ההגירה, כדי להמנע ממצבים לא נעימים כמו מעצר, מומלץ לפנות להתייעצות עם עו"ד המתמחה בייצוג זרים מול רשויות ההגירה ולקבל את המידע הרלוונטי ואפשרויות הסדרת המעמד בישראל טרם שרשויות ההגירה התחילו בהליכי אכיפה ומעצר.

זר השוהה בישראל מעבר לתקופת האשרה שהונפקה לו, מסתכן במעצר והרחקה מישראל, זר שנעצר ומוצא כנגדו צו הרחקה נכנס מייד לרשימת מסורבי הכניסה לישראל ואינו רשאי להכנס לישראל לאחר ההרחקה לכל הפחות 10 שנים לאחר שהורחק מישראל. (ניתן להוציאו מרשימת המסורבים עם טיפול משפטי מתאים והזמנה מראש)

לאחר מעצרו של הזר, מוציא ממונה ביקורת גבולות צו הרחקה לפיו יש להרחיק את הזר מישראל בהקדם וצו משמורת לפיו עד להרחקה הוא ישהה במתקן כליאה (מתקן משמורת).
ניתן להגיש בקשה לשחרורו ממשמורת כאשר הבקשה תוגש לממונה ביקורת הגבולות, במשרד הפנים וזה רשאי לאשר שחרור בערבות שתבטיח יציאת הזר מישראל בתום תקופת השחרור בערובה אך ברוב המקרים משרד הפנים מתעקש על הרחקת הזר מישראל ועל החזקתו במשמורת (מתקן כליאה גבעון משמש כמתקן כליאה לזרים ובו אגף נשים ואגף גברים) עד הרחקתו מישראל.
לאחר  72 שעות מהמעצר יובא הזר בפני דיין של בית הדין לביקורת משמורת שתפקידו לבדוק האם הזר נעצר כדין והאם ניתן לשחרורו ממשורת עד למועד הרחקתו מישראל , במרבית המקרים בית הדין מאשר את צו המשמורת והזר נשאר כלוא עד למועד ההרחקה מישראל.
משרדנו טיפל במאות מקרים של שחרור ממשמורת על ידי בית הדין לביקורת משמורת, במקרים המתאימים.

המקרים בהם יתכנו שחרורים ממשמורת:
 • עובד סיעודי שמועסק אצל מעסיק סיעודי בעל היתר העסקה אולם לא טרח להסדיר מעמדו בישראל תקופה ארוכה.
 • בן זוג של אזרח ישראלי, שהזמין תור לטיפול במשרד הפנים טרם המעצר וקיימות הוכחות לקשר הזוגי.
 • בן זוג של אזרח ישראלי, שהזניח הטיפול בהארכת אשרת השהייה של בן הזוג הזר, אם מטעמים של הזנחה, טעמים כלכליים או פרידה זמנית.
 • מבקשי מקלט שלא ניתן להרחיקם לארצם.
 • קורבנות סחר בנשים וקורבנות סחר בבני אדם.
 • זר הממתין להחלטה בעניין ערר שהוגש בעניינו.
 • זר המצוי במשמורת תקופה ארוכה ואין מועד קרוב להרחקתו מישראל.
 • זר שהינו עד או קורבן לעבירה פלילית ומעוניין לשתף פעולה עם הרשויות.
על החלטות בית הדין לביקורת משמורת ניתן להגיש ערעור מנהלי לבית המשפט המחוזי, אשר יבדוק את סבירות החלטת בית הדין לביקורת משמורת.

לעו"ד דור פנק ניסיון רב בשחרור ממשמורת של אזרחים זרים שנעצרו בשל שהייה לא חוקית בישראל.
אם נעצר לכם עובד זר או מכר שהינו אזרח זר, צרו קשר עם משרדנו ואנו נגיע אל הזר למתקן המשמורת בו הוא עצור, נבחן את פרטי המקרה ונמליץ על דרכי פעולה ונעריך את סיכויי ההצלחה.
 
אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא , סיכויי השחרור וגובה הערבות משתנים בהתאם לנסיבות העניין.

למידע נוסף ולבחינת עניינכם באופן פרטני פנו למשרדנו בטלפון 09-8901193 או בדוא"ל  Dor@immigrationlaw.co.il